Programma-overstijgende informatie

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Eindheffing WKR
In onze vorige verantwoording is er melding gemaakt van een grote overschrijding van de post WKR vanwege een extra naheffing op de uitruil woon-werkverkeer. Inmiddels hebben we bezwaar gemaakt tegen deze naheffing.
De uitkomsten voor het budget WKR zijn pas bekend aan het einde van het jaar. De eindheffing wordt bepaald bij de aangifte loonheffing.

Financiële administratie
Dit jaar wordt er, net als 5 jaar geleden, onderzoek gedaan naar eventuele dubbele ontvangen facturen over de afgelopen 5 jaar. Het onderzoek van 5 jaar geleden liet zien dat dit gelukkig weinig voor kwam. Vanaf dat jaar (2017) is jaarlijks een interne controle gedaan op de facturen. Na 5 jaar interne controle is besloten dit jaar weer een extern onderzoek te laten doen. De uitkomsten worden in de tweede helft van 2022 verwacht. Er is momenteel géén reden om de post ‘invordering’ aan te passen, maar dit zal de komende periode wel gemonitord worden. Bij de najaarsrapportage zal er meer duidelijkheid zijn of de post voldoende is.

Wachtgelden wethouders
In maart dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Hierdoor zullen een aantal wethouders niet terugkomen in het college. Deze wethouders kunnen recht hebben op een wachtgelduitkering. Dit is een toekomstige verplichting voor de gemeente waarvoor wij dit jaar een voorziening moet vormen. De hoogte van deze voorziening is afhankelijk van de duur en hoogte van de uitkeringen. De berekening hiervan besteden wij uit aan een gespecialiseerd bureau. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten wat de benodigde storting zal zijn. In de najaarsrapportage komen wij hierop terug.

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen algemene dekkingsmiddelen

Bedrag

v/n

Juridische zaken/Verzekeringen

-150

n

Materieel/Voertuigen

-170

n

Meerwerk afwikkeling vergunningen

-375

v

Specifieke uitkering Opvang vluchtelingen Oekraïne

1.650

v

Algemene uitkering

2.780

v

Algemene uitkering - oormerking

-116

n

Totaal

3.619

v

Juridische zaken/Verzekeringen
Door de toegenomen premiekosten, marktontwikkelingen en benodigde externe expertise door een toegenomen complexiteit van verzekeringen, verwachten wij een overschrijding ten hoogte van € 150.000.

Materieel/Voertuigen
De brandstofkosten (€ 100.000) en onderhoudskosten (€ 70.000) zullen aan het einde van het jaar negatief eindigen

Meerwerk afwikkeling leges
De toename van (bouw)aanvragen en met name vooroverleggen heeft gevolgen in de omvang van werkzaamheden. Er zijn meer uren nodig voor het inboeken en verdelen van dossiers, ook het aantal procedures neemt toe. Doordat er meer dossiers behandeld worden, brengt dit een stijging van inkomsten met zich mee. Deze inkomsten vallen in programma 2 Ruimte. De extra uitgaven komen ten laste van de algemene dekkingsmiddelen. Dit heeft hierdoor geen gevolgen voor de prognose rekeningresultaat 2022.

Specifieke uitkering Opvang vluchtelingen Oekraïne
We verwachten een totale last voor het eerste half jaar van € 1.650.000. Vanuit het rijk wordt een specifieke uitkering verwacht ter compensatie van deze uitgaven. De uitkering wordt geraamd op algemene dekkingsmiddelen, de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen vallen onder programma 1 Bestuur en Organisatie. Dit heeft hierdoor geen gevolgen voor de prognose rekeningresultaat 2022.

Algemene uitkering
De raad is op 1 oktober 2021 geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire 2021, het effect op het meerjarenperspectief en de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s binnen het gemeentefonds. De afronding van het jaar 2021 is vervolgens verwerkt in de decembercirculaire 2021 en op 14 januari 2022 aangeboden aan de raad.

Het voordeel in de septembercirculaire 2021 voor het jaar 2022 bedroeg circa € 2,2 miljoen en betrof op hoofdlijnen accresontwikkeling van circa 1,6 miljoen voordelig, lagere apparaatskosten (opschalingskorting) van circa € 0,7 miljoen voordelig en overige mee- en tegenvallers van een geringere omvang.  Ook de decembercirculaire 2021 pakte positief uit voor gemeenten met een voordeel van  €586.000. Het Rijk heeft diverse maatregelen getroffen op basis van het rapport ‘Ongekend onrecht’ waarin een commissie de onderzoeksresultaten van de toeslagenaffaire heeft gepresenteerd. Voor het uitvoeren van deze maatregelen compenseerde het Rijk de gemeenten in de decembercirculaire (circa € 0,4 miljoen). Dit betroffen de maatregelen robuust recht-beschermingssysteem, systeemleren, versterking wijkteams en impuls integraal werken. Daarnaast is in de decembercirculaire een coronasteunpakket voor de continuïteit van de zorg en lokaal cultuur aanbod opgenomen (circa € 0,1 miljoen).

Wij stellen voor een bedrag van €116.000 van deze circulaire te oormerken. Dit heeft betrekking op de versterking van de wijkteams. Dit is in lijn met de nog te besluiten resultaatbestemming van de jaarrekening 2021.

Afwijkingen op kredieten

Voor algemene dekkingsmiddelen verwachten wij geen afwijkingen op kredieten.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20