Programma-overstijgende informatie

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

In de Programmabegroting 2022 bent u geïnformeerd over de verwachte stand van de reserves en voorzieningen. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht. Wij presenteren hier een overzicht van de
reserves en voorzieningen voor het lopende boekjaar (onder voorbehoud conform besluitvorming jaarrekening 2021 op 13 juli 2022). Het vertrekpunt voor de beginstanden reserves en voorzieningen in deze voorjaarsrapportage is de jaarrekening 2021. De perspectiefnota 2023-2026 is gebaseerd op alle mutaties vanaf 2023 en ook het verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen is op deze wijze ingericht.

De reservemutaties bevat de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021. Het uitgebreide overzicht onderhanden werk met alle onderliggende claims gerubriceerd in de jaren 2022 t/m 2026 presenteren we in de perspectiefnota 2023. Op deze wijze is verband goed zichtbaar. Dit overzicht is exclusief de prognose rekeningresultaat 2022.

Bedragen x € 1.000

Saldo 1-1-2022

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo 1-1-2023

Algemene reserves:

Algemene reserve

4.531

8.681

-5.474

7.738

Weerstandsvermogen

8.300

0

-300

8.000

12.831

8.681

-5.774

15.738

Bestemmingsreserves:

Extra kosten corona virus

1.943

0

-1.943

0

Kapitaallasten

8.924

0

-318

8.606

Onderhanden werk

9.947

5.776

-15.467

256

20.814

5.776

-17.728

8.862

Voorzieningen:

Personeel

0

131

-125

6

Pensioenen wethouders

5.308

238

-220

5.326

Afwikkeling grondexploitaties

684

0

0

684

Baggeren

467

175

-139

503

Vastgoed

2.364

700

-605

2.459

Kunstwerken

500

201

-237

464

Groot onderhoud Swimfun

77

0

-10

67

Derdengelden

6

0

0

6

Egalisatie riolering

3.735

147

0

3.882

13.141

1.592

-1.336

13.397

Rekeningresultaat

5.196

Totaal generaal

51.982

16.049

-24.838

37.997

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20