Bijlagen

Bijlage 1: Begrotingswijziging per programma/productgroep

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Inkomsten

Uitgaven

Programma 1 Bestuur en Organisatie

Opvang vluchtelingen Oekraïne

1650

 Totaal programma 1

0

1.650

Programma 2 Ruimte

Begraafplaatsen

100

Verkopen ligplaatsen woonboten

165

Meeropbrengst leges

375

 Totaal programma 2

540

100

Programma 5 Sociaal domein

5.2 Maatwerkvoorzieningen

Ondersteuning Wmo

450

Bijdrage Wmo

50

PGB ondersteuning Wmo

150

5.3 Inkomstenregelingen en participatie

Bijstandbesluit zelfstandigen (Bbz)

130

 Totaal programma 5

200

580

Algemene dekkingsmiddelen

Juridische zaken/Verzekeringen

150

Materieel/Voertuigen

170

Meerwerk afwikkeling vergunningen

375

Specifieke uitkering Opvang vluchtelingen Oekraïne

1.650

Algemene uitkering

2.780

Algemene uitkering - oormerking

116

 Totaal Algemene dekkingsmiddelen

4.430

811

Effect rekeningresultaat 2022

2.029

5.170

5.170

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20