Programma's

1. Bestuur en organisatie

Algemeen

Informatieveiligheid
De Fryske Marren neemt de privacy van haar klanten en de informatieveiligheid zeer serieus. Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en controleerbaar met informatie omgaat en deze goed beveiligt.

Baseline informatieveiligheid Overheid
Alle overheidsorganisaties zijn gehouden aan het normenkader m.b.t. informatieveiligheid: de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Op basis van verschillende testen, analyses en onderzoeken is het BIO-informatiebeveiligingsbeleid en het bijhorende actieplan vastgesteld. De uitvoering van dit actieplan wordt gemonitord en is als speerpunt opgenomen in het organisatieprogramma.

Verantwoordingsproces
Er zijn in februari 2022 twee externe audits uitgevoerd voor het gebruik van Suwinet en DigID. De auditresultaten gaven geen bevindingen terug. De Fryske Marren voldoet volgens de externe auditor aan alle gestelde eisen voor informatiebeveiliging m.b.t. Suwinet en DigID. In juni 2022 starten wij met de nieuwe (ENSIA) verantwoordingscyclus die bepalend is voor 2023.

Aanpassen en weerbaarheid 
Bij gemeente De Fryske Marren zien wij een toename in dreigingen en risico’s op het gebied van ICT en informatieveiligheid. Door deze toename maken wij aanpassingen in onze interne beveiliging structuur. Met de wijziging kan de gemeente sneller en adequater handelen op meldingen van o.a. de Informatie Beveiliging Dienst (IBD). Digitalisering en digitaal (thuis)werken is nog steeds actueel en onze werkwijze en maatregelen worden verder aangepast om deze ontwikkeling te ondersteunen.

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen programma 1

Bedrag

v/n

1.3 Openbare orde en veiligheid

Opvang vluchtelingen Oekraïne

-1.650

n

Totaal

-1.650

n

Opvang vluchtelingen Oekraïne
Tot op het moment van rapporteren is er € 500.000 uitgegeven aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvan is € 400.000 als opstartkosten aan te merken, denkt u daarbij aan de aanschaf van bedden, linnengoed, inventaris enz. Het restant is te duiden als lopende kosten zoals huur, schoonmaak, beveiliging en personeelslasten. Nu de opstartfase achter de rug is, en de lasten die daarmee te maken hebben meer inzichtelijk zijn kunnen we een inschatting maken van de structurele lasten die de opvang met zich mee gaat brengen. De verwachte lasten voor de opvang van een half jaar bedragen € 1.250.000. Daar moeten we de opstartkosten nog bij tellen waarmee we een totale last voor het eerste half jaar voorzien van € 1.650.000. Vanuit het rijk wordt een specifieke uitkering ontvangen ter compensatie van deze uitgaven. Deze inkomsten wordt geraamd op algemene dekkingsmiddelen, hierdoor zijn deze uitgaven budgettair neutraal.

Afwijkingen op kredieten

Voor dit programma verwachten wij geen afwijkingen op kredieten.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20