Programma-overstijgende informatie

Coronarapportage 2022

Coronarapportage 2022

De omvang van de bestemmingsreserve coronakosten was aanvankelijk gebaseerd op een periode van maximaal één jaar. Deze is in 2021 met een jaar verlengd en bij de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve coronakosten op te heffen. De resterende claims (afgerond €1.801.000) worden overgeheveld naar de reserve onderhanden werk. Onderstaand is de uitsplitsing van kredieten weergegeven, met daarbij per programma een toelichting op de verwachte kosten voor 2022.

Bedragen x €1.000

 Begroting 2022

Programma 1 Bestuur en Organisatie

1.

Communicatiemiddelen

5

2.

Openbare orde en veiligheid

31

3.

APV, bijzondere wetten en verkiezingen

40

4.

Onvoorzien

72

 Totaal programma 1

148

Programma 2 Ruimte

5.

Grondbedrijf

5

 Totaal programma 2

5

Programma 3 Economie

6.

Brug- en sluisgelden

25

7.

Precario

82

8.

Huren/pachten gemeentelijke objecten

150

9.

Weekmarkten en jaarmarkt

2

10.

Kermissen

38

11.

Leges Evenementen

15

 Totaal programma 3

312

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

12.

Kunstzinnige vorming

100

13.

Culturele activiteiten

100

14.

Musea

50

15.

Zwembad

500

16.

Coronasubsidie Maatschappelijke instellingen

486

 Totaal programma 4

1.236

Programma 5 Sociaal Domein

17.

Onderuitputting Wmo maatwerk

50

18.

Armoedebestrijding en bijzondere bijstand

50

 Totaal programma 5

100

Totaal

1.801

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20