Programma-overstijgende informatie

Coronarapportage 2022

4. Leefbaarheid en onderwijs

Bedragen x €1.000

 Begroting 2022

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

12.

Kunstzinnige vorming

100

13.

Culturele activiteiten

100

14.

Musea

50

15.

Zwembad

500

16.

Coronasubsidie Maatschappelijke instellingen

486

 Totaal programma 4

1.236

12. Kunstzinnige vorming
Openbare evenementen zijn deels mogelijk sinds juli 2021 maar aan het eind van het jaar weer stil komen te liggen. Om geen kunstbeoefenaars kwijt te raken is het belangrijk om toch activiteiten aan te blijven bieden, en daarvoor een reservering op te nemen in 2022.

13. Culturele activiteiten
Wij hebben helaas gezien dat de culturele activiteiten door onder andere verenigingen nog niet volledig zijn opgestart. De culturele activiteiten lagen door aanhoudende maatregelen van het Rijk grotendeels stil. Het begrootte bedrag voor het extra aanjagen van activiteiten blijft ook voor 2022 noodzakelijk.

14. Musea
De Musea kunnen moeilijk inschatten wat de totale coronaschade is. Gezien het maatschappelijke belang van de bibliotheken is het belangrijk dat deze open kunnen blijven en gesteund worden in de expoitatie. Vandaar dat er een reservering opgenomen is voor ondersteuning van musea en bibliotheken.

15. Zwembad
De door de coronamaatregelen ontstane inkomstenderving bij ons Sportbedrijf is door ons al eerder gesignaleerd. Zo is in de Crisisnota Voorjaar 2020 en in de Coronarapportage 2021, als onderdeel van de Najaarsrapportage 2021, voor het Sportbedrijf al rekening gehouden met een inkomstenderving van € 50.000 per week. In totaal werd 1 miljoen geraamd als inkomstenderving. Dit bedrag maakt deel uit van de Corona reserve en is tot heden niet aangesproken, echter is er nog een risico dat corona terug komt en het zwembad weer moet sluiten. Ook de tegemoetkoming vanuit het rijk voor de exploitatie van zwembaden 2021 is nog niet definitief vastgesteld.

16. Coronasubsidie maatschappelijke instellingen
De regeling was praktisch lastig uit te voeren. De subsidiemaatregel wordt in het begin van 2022 vereenvoudigd zodat maatschappelijke organisaties nog over de periode 2020 – 2021 een aanvraag kunnen doen.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20