Programma-overstijgende informatie

Coronarapportage 2022

1. Bestuur en organisatie

Bedragen x €1.000

 Begroting 2022

Programma 1 Bestuur en Organisatie

1.

Communicatiemiddelen

5

2.

Openbare orde en veiligheid

31

3.

APV, bijzondere wetten en verkiezingen

40

4.

Onvoorzien

72

 Totaal programma 1

148

1. Communicatie
De coronacrisis vraagt nog steeds tijd en aandacht, voor communicatieactiviteiten verwachten we in totaal ongeveer € 5.000 uit te geven.

2. Openbare orde en veiligheid
De taak van de Veiligheidsregio’s is in de loop van de coronaperiode afgeschaald waardoor extra taken op het terrein van openbare orde en veiligheid door de gemeenten moesten worden opgepakt. Om deze taken naar behoren uit te voeren was (en is) inzet van extra capaciteit noodzakelijk. Er is (en wordt) tijdelijk gebruik gemaakt van extra deskundigheid. Het contract daarvoor liep tot 1 juli 2021 maar is per die datum met 6 maanden verlengd tot 1 januari 2022. Ook voor 2022 is er weer extra capaciteit noodzakelijk. Reden is dat we als gemeente nog volop te maken hebben met extra werkzaamheden door de coronacrisis en het feit blijft dat tijdens deze crisis reguliere werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd waardoor een inhaalslag nodig is.

3. APV en bijzondere wetten en verkiezingen
Er worden geen derving leges APV en bijzondere wetten verwacht in 2022.
Tijdelijke ondersteuning toezicht en Handhaving - Inhuur Boa’s extra taken i.v.m. corona
Mogelijk dat er een 3e regeling in 2022 wordt toegekend. Er is op dit moment nog geen besluit van het ministerie. Naar verwachting zullen er dan uitgaven komen die gedekt kunnen worden door deze regeling. Wel nemen we hier een reservering voor op.

4. Onvoorzien
Het bedrag geraamd voor onvoorzien is grotendeels gebaseerd op een dotatie aan de voorziening debiteuren voor openstaande vorderingen. Dit is een jaarlijkse toetsing op basis van een ouderdomsanalyse van de vorderingen. Daarnaast houden we rekening met de gerealiseerde kosten en gederfde inkomsten 2020 en 2021voor de  prognose voor 2022. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 72.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20