Programma-overstijgende informatie

Coronarapportage 2022

5. Sociaal domein

Bedragen x €1.000

 Begroting 2022

Programma 5 Sociaal Domein

17.

Onderuitputting Wmo maatwerk

50

18.

Armoedebestrijding en bijzondere bijstand

50

 Totaal programma 5

100

17. Realisatie WMO maatwerk
Minder aanvragen - De trendmatige groei binnen de maatwerkvoorzieningen Wmo is vanaf de coronacrisis afgevlakt. Het aantal aanvragen en de uitgaven op de Wmo lopen de laatste maanden weer op, maar blijven nog achter op het reguliere beeld van de periode vóór de coronacrisis. Het is nog niet in te schatten hoe dit zich ontwikkelt en of er na de coronacrisis een aanzienlijke toename aan aanvragen komt.

Vervoer naar vaccinatielocaties - Er worden kosten gemaakt voor het vervoer van kwetsbare inwoners naar vaccinatielocaties. Naast de inzet van het vrijwilligersvervoer zijn met de twee gecontracteerde Wmo-vervoerders afspraken gemaakt die overeenkomen met het bestaande contract doelgroepenvervoer. De verwachte kosten zijn € 40.000.

Regeling meerkosten - Aanbieders kunnen gedurende de coronacrisis gebruik maken van de meerkostenregeling. Dit betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. De verwachte kosten zijn € 10.000.

18. Armoedebestrijding en bijzondere bijstand
De resterende middelen zijn ook voor 2022 beschikbaar. Naar het zich laat aanzien komen ondernemers volgend jaar in de problemen als het gaat om het terugbetalen van leningen en verplichtingen aan de belastingdienst.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20