Programma-overstijgende informatie

Coronarapportage 2022

3. Economie

Bedragen x €1.000

 Begroting 2022

Programma 3 Economie

6.

Brug- en sluisgelden

25

7.

Precario

82

8.

Huren/pachten gemeentelijke objecten

150

9.

Weekmarkten en jaarmarkt

2

10.

Kermissen

38

11.

Leges Evenementen

15

 Totaal programma 3

312

6. Brug- en sluisgelden
Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus en de openstelling van recreatie, toerisme en evenementen, kan er ook in 2022 inkomstenderving op brug- en sluisgelden zijn. Het dient de aanbeveling om een reservering te maken van € 25.000.

7. Precario
Ook in 2022 heeft de horeca nog altijd te maken met de gevolgen van de coronamaatregelen. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor het opleggen van de precariobelasting 2022. Wij nemen wel een bedrag van € 82.000 op als gederfde inkomsten bij de coronakosten 2022. Nadere besluitvorming door de raad zal in later stadium plaatsvinden.

8. Huur/pachten gemeentelijke objecten
Wij hebben de inning van de huren en pachten opgeschort. Wij beraden ons nog op een besluit over het al dan niet (deels) kwijtschelden van bepaalde huren. Er liggen een paar verzoeken om kwijtschelding. Ook zijn er huren waarvan de hoogte bepaald wordt door een percentage van de omzet van de huurder. De afrekening daarvan vindt pas plaats halverwege 2022. Wij hebben er nog onvoldoende zicht op in welke mate de huren ook daadwerkelijk betaald/geïnd gaan worden. Tot en met de zomervakantie zijn de sportaccommodaties gesloten geweest als gevolg van de coronamaatregelen. Ondanks dat er nu weer gebruik gemaakt kan worden van de accommodaties zien we toch een zekere terughoudendheid bij de huurders. Ook nu de sportkantines weer open zijn, met inachtneming van de geldende maatregelen, zijn de omzetten een stuk lager dan begroot. We hebben op dit moment onvoldoende zicht op de te verwachten inkomsten. Of wij een financiële vergoeding van het Rijk tegemoet kunnen zien voor deze gederfde inkomsten is eveneens onduidelijk. Vooralsnog handhaven wij daarom de reservering van € 150.000. De huurverplichtingen van het sportbedrijf vallen hier niet onder. De verantwoording daarvan valt onder programma 4.

9. Weekmarkten en jaarmarkt
De mate waarin weekmarkten in 2022 kunnen doorgaan valt op dit moment niet te voorspellen. Gelet op de ervaring van de afgelopen 2 jaar nemen we een reservering wegens gederfde inkomsten op van € 2.000.

10. Kermissen
Of de kermissen in 2022, al dan niet in aangepaste vorm, door kunnen gaan, is op dit moment niet aan te geven. We nemen in ieder geval een reservering op voor het geval beide kermissen niet door kunnen gaan.

11. Leges evenementen
Er zullen in het eerste halfjaar van 2022 waarschijnlijk vrijwel geen evenementen plaatsvinden. We verwachten daardoor in 2022 een bedrag van € 15.000 aan geraamde opbrengsten te missen.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20