Inleiding

Prognose rekeningsaldo 2022

Prognose rekeningsaldo 2022

In de tabel hieronder ziet u het verwachte rekeningresultaat 2022.

Bedragen € 1.000

Prognose 2022

v/n

Primitieve begroting 2022

2.890

v

Startsaldo 2022

2.890

v

Afwijkingen voorjaarsrapportage 2022

Programma 1 – Bestuur en organisatie

-1.650

n

Programma 2 – Ruimte

440

v

Programma 3 – Economie

-

v

Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs

-

v

Programma 5 - Sociaal domein

-380

n

Algemene dekkingsmiddelen

3.619

v

Afwijkingen voorjaarsrapportage 2022

2.029

v

Prognose rekeningresultaat 2022

4.919

v

We zien vanuit de primitieve begroting 2022 een saldo van €2.890.000. Dit saldo bestaat voornamelijk uit de incidentele tegemoetkoming vanuit het rijk voor de jeugdzorg. De prognose rekeningresultaat 2022 is ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsrapportage €4.919.000. De groei van primitief saldo naar prognose 2022 is te verklaren door extra incidentele middelen vanuit de circulaires die in september en december 2021 verschenen zijn.  
Voor een specificatie van deze afwijkingen verwijzen wij naar het genoemde programma. In Bijlage 1 hebben we een begrotingswijziging per productgroep opgenomen van deze posten. In Bijlage 2 hebben we een overzicht opgenomen van de afwijkingen op de kredieten (waarvan het voorgestelde besluit is deze te autoriseren). De kredieten hebben geen invloed op het rekeningresultaat.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20