Inleiding

Hoofdlijnen

5. Sociaal domein

In de eerste maanden van het jaar waren de gevolgen van de coronacrisis nog merkbaar in de ontwikkelingen en werkzaamheden binnen de beleidsvelden van dit programma. Waar nodig hebben we ondersteuning doorgezet.

We werken aan de ontwikkeling van preventief jeugdbeleid waarbij we inspelen op problemen die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. Het welzijnswerk is gestart met de uitvoering van de ontwikkelagenda. Het inclusiebeleid is in uitvoering. De drie actielijnen van het Mantelzorgbeleid worden verder ontwikkeld. De Kear ondersteunt vrijwilligers.

We zien nog steeds een lichte stijging van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen vergelijkbaar aan de afgelopen jaren. Het inkoopproces voor Wmo-ondersteuning is in voorbereiding en start voor de zomer. De doordecentralisatie van Wmo beschermd wonen is uitgesteld.

We verwachten vooralsnog geen stijging van het gebruik van Jeugdwetvoorzieningen. De inkoop voor Specialistische Jeugdhulp is in voorbereiding en wordt voor de zomer uitgevoerd. Er wordt een regiovisie Jeugdhulp opgesteld om te voldoen aan de norm van goed opdrachtgeverschap. Lokaal werken we aan het opstellen van nieuw Jeugdbeleid, daarin betrekken we ook kinderen en jongeren zelf. Dat past ook binnen Wikselwurk, organisatie brede aanpak van inwonersparticipatie.

Er is nog steeds sprake van een daling van het aantal inwoners met een uitkering. Als gevolg van de coronacrisis en de beëindiging van tijdelijke maatregelen wordt er meer gebruik gemaakt van de Bbz.
We werken aan de doorontwikkeling van Empatec naar een leer-werkbedrijf. Als gevolg van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden maatregelen uitgevoerd om deze mensen van leefgeld en andere zaken te voorzien. Vluchtelingen die willen werken worden daarin begeleid. We spannen ons in om tot voldoende en goed aanbod te komen voor inburgeraars als gevolg van de nieuwe Inburgeringswet.
We zien een toename van het aantal meldingen van betalingsachterstanden door de hoge energieprijzen. Het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning neemt daardoor toe. We geven uitvoering aan de maatregelen voor de energietoeslag.

We werken aan het opstellen van een lokaal actieplan voor de aanpak van huiselijk geweld. Provinciaal wordt een plan opgesteld over mensenhandel.

Het gezondheidsbeleid is volop in uitvoering. Een voorbeeld daarvan is de gezonde wijkaanpak in samenwerking met de GGD. Er wordt gewerkt aan een herkenbare communicatie aanpak om hier nog meer aandacht aan te geven.

De pilot Onafhankelijke Cliëntondersteuning is goed verlopen. We passen de ervaringen en opgedane kennis toe in de praktijk. Er zijn nieuwe aanbieders gecontracteerd waaronder een aanbieder met specialisatie mantelzorg. De Adviesraad Sociaal domein heeft diverse gevraagde en ongevraagde adviezen aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20