Programma's

2. Ruimte

Algemeen

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen programma 2

Bedrag

v/n

2.1 Wonen

Begraafplaatsen

-100

n

Verkopen ligplaatsen woonboten

165

v

Meeropbrengst leges

375

v

Totaal

440

v

Begraafplaatsen
De drainage van begraafplaats Westermeer is op vele plaatsen zo verstopt dat doorspuiten niet meer mogelijk is. Uit nader onderzoek is gebleken dat vervanging van de drainage noodzakelijk is. Omdat hier een wettelijke grondwaterstand vereist is, is dat onvermijdelijk.  

Verkopen ligplaatsen woonboten
We hebben in 2022 één verkoop van een ligplaats voor woonboten gerealiseerd en we verwachten dit jaar nog twee te verkopen.

Meeropbrengst leges
In lijn met voorgaande jaren verwachten wij een meeropbrengst van de leges. De structurele toename van aanvragen en vooroverleggen kan verklaard worden door verschillende ontwikkelingen. Door hybride werken zijn mensen vaker thuis, maken plannen en gaan verbouwen. In combinatie met een lage rente, waardoor geld lenen of een hypotheek ophogen goedkoop is, zorgt dit voor meer aanvragen. Door de hoge bouwkosten, stijgen de bouwsommen die ten grondslag liggen aan de leges.
Deze extra opbrengsten vanuit de leges worden ingezet voor het afwikkelen van de aanvragen en de extra uren die daar mee gemoeid gaan. Deze uitgaven komen tot uiting in de algemene dekkingsmiddelen. Hierdoor heeft dit verder geen gevolgen voor de prognose rekeningresultaat 2022.

Afwijkingen op kredieten

Bedragen € 1.000

Afwijkingen kredieten programma 2

Bedrag

v/n

Afsluiten

Vervanging hockey grasmat Lemmer (PN22/22)

-100

n

nee

Grootschalig onderhoud pont Langweer

-30

n

nee

Driesprong Huisterheide Sint Nicolaasga

-28

n

nee

Herinrichting Haulsterweg/Jousterweg Haskerhorne (KN 18/2)

-91

n

nee

Herinrichting Middenweg-Bandsloot Bantega

-65

n

nee

Aanleg carpoolplaats Joure-West (KN18/2/2-8)

66

v

nee

Totaal

-248

n

Vervanging hockey grasmat Lemmer (PN22/22)
Uit een nader bodemonderzoek van het Hockeyveld te Lemmer blijkt de ondergrond te vervuild te zijn. Deze moet worden afgevoerd. Dit was bij de voorbereiding niet voorzien en is onvermijdelijk. Dit is een afwijking voor geheel 2022.

Grootschalig onderhoud pont Langweer
Voor het uitvoeren van de onderhoudsbeurt pont Langweer is € 60.000,- budget beschikbaar ten laste van de algemene middelen. Echter de ontvangen offerte bedraagt € 90.000,- exclusief 30% PM posten en onvoorzien. Dit was voor ons niet te voorzien. De grootonderhoud werkzaamheden zijn namelijk in twee delen te onderscheiden. Het eerste deel zijn de werkzaamheden en kosten die vooraf goed gespecificeerd kunnen worden zoals het stralen en opnieuw conserveren, schilderen, van de pont. Het tweede deel, het onderhoud aan de mechanische delen is vooraf niet goed op kosten te zetten. Pas na het demonteren van deze onderdelen kan worden bepaald welke werkzaamheden en materialen nodig zijn. Tot op heden zijn de gemaakte kosten € 88.637,- en zijn we nog in afwachting van het vervangen van een lekkende hydrauliekpomp. Door problemen met leveranties van onderdelen loopt dit vertraging op. De pomp wordt tijdens de wekelijkse onderhoudsbeurt gecontroleerd op de lekkage. 

Driesprong Huisterheide Sint Nicolaasga
Het definitief ontwerp is na een participatietraject begin dit jaar vastgesteld en we pakken de technische uitwerking nu op. We vragen de raad via de Voorjaarsrapportage om aanvullende middelen, aangezien de dekking nog niet volledig is. Begin mei hebben we de subsidiebeschikking voor de OV-plus subsidie gekregen voor maximaal € 48.637. Daardoor wordt het verwachte tekort verlaagd van € 76.000 naar €27.363. We streven ernaar de herinrichting in het najaar te realiseren.

Herinrichting Haulsterweg/Jousterweg Haskerhorne (KN 18/2)
Dit project heeft een uitgebreid participatieproces doorlopen. Het definitieve ontwerp is in 2021 vastgesteld. Als gevolg van de ontwerpaanpassingen en het uit-dimensioneren (gedetailleerd uitwerken) van de riolering heeft de planning vertraging opgelopen. Door de extreme prijsstijging blijken de beschikbaar gestelde middelen niet meer toereikend en is een overschrijding te verwachten. Op basis van de CBS index zijn de kosten circa 20,7% gestegen ten opzichte van 2018 (circa 123.000 tov bouwkosten), het moment waarop de middelen zijn aangevraagd. Binnen het project voeren we ook grootschalig onderhoud uit, waarvoor middelen gereserveerd zijn en brengen we groen aan. We zijn gestart met het rooien van een deel van de bomen (de gerooide bomen worden in het kader van de herinrichting deels vervangen). Na de zomer van 2022 starten we met de daadwerkelijke herinrichting.

Herinrichting Middenweg-Bandsloot Bantega
Het ontwerp van deze herinrichting is tot stand gekomen in samenwerking met Plaatselijk belang. Na de inspraakperiode is het ontwerp inmiddels definitief. Aanleiding voor dit werk is gepland riolerings-onderhoud, dat is uitgevoerd. De herinrichting is een plus ten opzichte van de rioleringswerkzaamheden. Door werk met werk te maken ontstaat synergievoordeel. De hier verantwoorde kosten betreffen uitsluitend de 'plus’. Afhankelijk van de nutspartijen streven wij ernaar om de definitieve inrichting voor de bouwvak van 2022 op te leveren. We verwachten een overschrijding op dit project, door de extreme stijging van de materiaalkosten. Daarnaast constateren we dat de afstemming met de omgeving meer tijd en dus uren vergt dan vooraf was geraamd.

Aanleg carpoolplaats Joure-West (KN18/2/2-8)
De carpoolplaats is gelijktijdig met de aanleg van de rotonde bij Broek-Zuid gerealiseerd. Hiermee is synergievoordeel behaald.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20