Programma's

5. Sociaal domein

Algemeen

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen programma 5

Bedrag

v/n

5.2 Maatwerkvoorzieningen

WMO

-250

n

5.3 Inkomstenregelingen en participatie

Bijstandbesluit zelfstandigen (Bbz)

-130

n

Totaal

-380

n

Maatwerk voorzieningen Wmo
Ondersteuning Wmo (nadeel € 450.000)
Er is sprake van een trendmatige lichte groei. Het financieel voordeel Beschermd Wonen is onzeker. In het resultaat is er vanuit gegaan dat dit lager zal zijn dan in 2021, omdat er minder vrijval van budget wordt verwacht. De kosten voor de collectieve woonvoorziening in Balk zal vanaf mei van dit jaar ten laste komen van dit budget. De kosten zijn gemiddeld € 22.000 per maand.

Bijdrage Wmo (voordeel € 50.000)
De inkomsten uit eigen bijdragen Wmo zijn redelijk stabiel. Dit is vooral afhankelijk van het aantal cliënten die een eigen bijdrage zijn verschuldigd. Indien de regeling voor eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp wijzigt zal dit effect hebben op het resultaat.

PGB ondersteuning Wmo (voordeel € 150.000)
Jaarlijks daalt het aandeel PGB-verstrekkingen voor zowel Begeleiding als Hulp bij het huishouden en daarmee ook de uitgaven. De heroverweging van de tarieven PGB formele hulp kan leiden tot een nadelig financieel effect.

Bijstand besluit zelfstandigen (Bbz) (€ 130.000 N)
De overschrijdingen op de Bbz waren de afgelopen jaren, jaarlijks afgerond € 400.000. In 2021 waren er Tozo uitkeringen beschikbaar, waardoor minder aanspraak op de Bbz werd gedaan. In 2022 is het nog lastig inschatten, bij de najaarsrapportage kunnen we een beter beeld geven. In ieder geval kunnen we aangeven dat er een nadeel is van € 130.000. Dit wordt veroorzaakt door het niet realiseren van begrote inkomsten van € 130.000. Deze inkomsten zijn ook in de afgelopen jaren niet gerealiseerd, daarom geeft dit een vertekend beeld.

Afwijkingen op kredieten

Voor dit programma verwachten wij geen afwijkingen op kredieten.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20