Programma's

5. Sociaal domein

5.2 Maatwerkvoorzieningen

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben.

Wmo - Maatwerkvoorzieningen

  • Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo en het aantal voorzieningen stijgt licht.
  • Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van Hulp bij het huishouden zal naar verwachting opnieuw stijgen met gemiddeld 5%.
  • De kosten van het abonnementstarief zijn verder toegenomen. Het nieuwe kabinet wil voor specifiek de huishoudelijke hulp maatregelen treffen. In de hoofdlijnenbrief toekomst Wmo van het ministerie van VWS (kamerbrief 28 maart 2022) is opgenomen dat er in de komende periode wordt gewerkt aan een eerlijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo.
  • De kosten per cliënt stijgen licht. Dit komt met name door groei van het aantal cliënten en een hoger gemiddeld aantal geïndiceerde uren per cliënt. Deze hogere indicaties lijken het gevolg van de dubbele vergrijzing (meer 65-plussers en 80-plussers), het langer zelfstandig wonen en toename van psychische problematiek.
  • De zorgvragen van cliënten worden steeds complexer. Het aantal inwoners met een psychische beperking dat gebruikmaakt van de Wmo stijgt de afgelopen jaren. Er komt (structurele) extra inzet in het wijkteam bij voor ‘verwarde personen en aanverwante problematiek’ (wijk GGD-er). Middelen hiervoor komen beschikbaar vanuit het hoofdlijnenakkoord GGZ.
  • Het aantal taxiritten bij het collectief vervoer was tijdens de coronacrisis laag, maar keert langzaamaan weer terug naar het niveau van voor de coronacrisis.
  • Het aantal PGB-voorzieningen loopt iets terug. Deze worden vaker verstrekt als een voorziening in natura. De tarieven voor het PGB formele hulp worden heroverwogen.
  • Alle andere Wmo-voorzieningen blijven redelijk stabiel of stijgen licht.
  • We willen dat inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief richting werk blijven houden. De Wmo voorziening Arbeidsmatige Dagbesteding kan ook op basis van de Participatiewet worden aangeboden. Dit is één van de actiepunten die in het nieuwe beleidsplan Participatiewet is opgenomen.

Wmo - Resultaatgericht werken
Er is een eerste stap gezet naar het resultaatgericht werken en bekostigen voor individuele begeleiding en dagbesteding. Vanaf 1 januari 2022 werkt het sociaal wijkteam, samen met de gecontracteerde aanbieders volgens de methode van resultaatgericht werken, waarbij de cliënt en de te behalen resultaten voorop staan. In het voorjaar wordt een inkoopproces gestart om te komen tot nieuwe contracten per 1 januari 2023. We gaan uit van een overeenkomst van meerdere jaren om aanbieder de ruimte te kunnen geven om te investeren in een veranderend aanbod en het opbouwen van partnerschap met de gemeente.

Wmo – Beschermd wonen
De mogelijke ‘doordecentralisatie’ is voor onbepaalde tijd uitgesteld. In juni wordt het vervolg besproken in de Tweede Kamer.
De Friese gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop voor beschermd wonen afgerond. De nieuwe contracten zijn op 1 april gestart. Van gecontracteerde aanbieders wordt een actievere rol gevraagd bij het monitoren van de resultaten.

Doelstelling

Voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen voor wie dat nodig hebben, kinderen, jongeren én hun ouders.

Jeugd maatwerkvoorzieningen

Provinciaal
In 2021 is de aanbesteding Specialistische jeugdhulp is ingetrokken, vanwege een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden. Inmiddels is het aanbestedingsproces Specialistische jeugdhulp opnieuw gestart en is het de bedoeling om 1 januari 2023 nieuwe contracten te hebben met de aanbieders. De huidige contracten zijn daarom tot die datum verlengd.
Naast de aanbesteding Specialistische jeugdhulp wordt ook de aanbesteding voor het perceel wonen opnieuw opengesteld en kunnen aanbieders inschrijven. Dit is noodzakelijk omdat het aanbestedingsproces in 2021 onvoldoende kwalitatieve woonplekken voor kinderen heeft opgeleverd.

Op dit moment wordt via het provinciaal opstellen van een regiovisie op jeugdhulp invulling gegeven aan de binnen de VNG gemaakte afspraken rond de norm van opdrachtgeverschap. De provinciale regiovisie moet worden vastgesteld door de afzonderlijke gemeenteraden. Het is de verwachting dat de regiovisie in het laatste kwartaal van 2022 kan worden aangeboden aan de raad.

Gemeentelijk
In de aanloop naar het Beleidsplan Jeugd wordt binnen ‘Wikselwurk’ gewerkt aan een specifiek op kinderen (9-12 jaar) en jongeren (13-18 jaar) gericht programma om deze groepen te betrekken bij overleg en gemeentelijke beslissingen in brede zin en specifiek voor het beleidsplan jeugd. Het nieuwe Beleidsplan Jeugd wordt in het vierde kwartaal ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20