Programma's

5. Sociaal domein

5.4 Conflictzorg

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Zorgen voor voldoende aanbod van voorzieningen voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, waarmee specialistische ondersteuning kan worden gegeven aan kwetsbare kinderen en jongeren.
Voorkomen van Huiselijk geweld en kindermishandeling.

We werken in de provincie Fryslân vanuit dezelfde visie. De provinciale regiovisie ‘Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties’ is in 2021 voor de hele provincie Fryslân vastgesteld. Dit document vormt mede de basis voor het gemeentelijk actieplan dat in 2022 wordt vastgesteld en waarover de raad wordt geïnformeerd.

Elke gemeente moet in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben. Gelet op de complexiteit van het onderwerp wordt hierin provinciaal samengewerkt. Zowel in de ontwikkeling van beleid als mogelijk in een later stadium ook de uitvoering.

Dit beleidsveld wordt onderdeel van een breed samenhangend beleid gericht op sociale veiligheid, mensenhandel en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit beleidsplan zal in het vierde kwartaal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20