Programma's

5. Sociaal domein

5.1 Samenleving en sociaal wijkteam

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Een sterke, dragende samenleving met goede en toegankelijke basisvoorzieningen, waarin iedereen (naar vermogen) meedoet: de inclusieve samenleving. Daartoe richten we ons op het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg en het versterken van inwonersinitiatieven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Preventief jeugdbeleid
Mede door de gevolgen van de coronacrisis spelen er veel vraagstukken rondom jongeren. Door De Kear, de wijkagenten, de BOA’s en andere samenwerkingspartners worden steeds meer jongeren op straat aangetroffen. Het afgelopen jaar hebben we daarom samen plannen gemaakt om te komen tot een integrale aanpak ‘Jongeren veilig op straat’. De Kear heeft tijdelijk twee extra jongerenwerkers in dienst om overlast door jongeren op straat te voorkomen en op te lossen.

Welzijnswerk
We hebben het contract met De Kear voor twee jaar verlengd. De opdracht en de gestelde doelen zijn onveranderd. De Kear is inmiddels goed ingewerkt en bekend in onze gemeente. Zij zijn goed zichtbaar, steeds meer mensen en organisaties weten hen te vinden.
Op basis van de uitgevoerde evaluatie is een ontwikkelagenda opgesteld voor het lopende jaar:
•   doorontwikkelen gebiedsgerichte aanpak;
•   doorontwikkelen van de inzet op sport en cultuur;
•   samenwerken met bestaande en nieuwe partners;
•   benutten en creëren van vrij toegankelijke basisvoorzieningen;
•   samen met de gemeente de wijze van verantwoording en monitoring verfijnen;
•   de ambities op andere beleidsterreinen (Wmo, jeugd, gezondheid, participatie, re-integratie, armoede, schulden, inburgering) vertalen in de uitvoering van de welzijnsopdracht.
De uitvoering van deze ontwikkelagenda is gestart.

Inclusiebeleid
Met het inclusiebeleid ‘Iedereen doet mee: de inclusieve samenleving’ willen wij bevorderen dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht herkomst, huidskleur, religie en levensbeschouwing, gender, seksuele oriëntatie, levensfase, beperking of armoede. In november 2021 is de aandachtsfunctionaris Inclusie aan de slag gegaan met de uitvoering. Met een nieuwsbrief wordt de raad rond de zomer geïnformeerd over de stand van zaken.

Mantelzorg
Hoe voorkomen we overbelasting van mantelzorgers en hoe komen we tot een aanbod waaraan zij behoefte hebben? Hiervoor is het beleidsplan Mantelzorg in juni vastgesteld. We zijn gestart met de uitvoering van drie actielijnen:
1.   Ondersteuningsaanbod afstemmen en inzichtelijk maken
2.   Vinden, bewust worden en informeren
3.   Deskundigheidsbevordering.

Het aantal toegekende mantelzorgwaarderingen is vorig jaar fors gestegen (van 488 naar 683). Het aantal aanvragers is veel groter is dan het aantal dat bij De Kear bekend is. Een deel heeft misschien ook baat bij ondersteuning. Daarom vragen we hen nu om toestemming om hun contactgegevens door te geven. Zo willen we bereiken dat zoveel mogelijk mantelzorgers op de been blijven en op tijd passende ondersteuning krijgen. In november gaan we deze werkwijze evalueren en zo nodig aanpassen.

De mantelzorgmakelaar kan mantelzorgers de weg wijzen in alle ondersteuningsmogelijkheden. De functie heeft veel raakvlakken met wat de onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO) doen. Daarom brengen we deze functie onder bij een OCO met specialisatie mantelzorg. Dat is beter voor de uitwisseling van kennis en ervaring en we verwachten dat mantelzorgers deze ondersteuning zo makkelijker kunnen vinden.

Vrijwilligerswerk
In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief: zo’n 60% van onze inwoners verricht vrijwilligerswerk. Onderdeel van onze opdracht aan De Kear is het ondersteunen van inwonersinitiatieven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Deze ondersteuning is altijd zo kort mogelijk en zo licht mogelijk: De Kear sluit zoveel mogelijk aan bij wat mensen zelf kunnen.

Wij waarderen de inzet van vrijwilligers dit jaar op de volgende manieren:
1.   We reiken jaarlijks vrijwilligersprijzen uit.
2.   We laten De Kear periodiek een vrijwilligersfestival organiseren.
3.   We bedanken alle vrijwilligers jaarlijks voor hun inzet op 7 december tijdens de internationale dag van het vrijwilligerswerk via onze sociale media kanalen.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20