Programma's

1. Bestuur en organisatie

1.3 Openbare orde en veiligheid

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

De Fryske Marren is een gemeente waar je prettig en veilig kunt wonen, recreëren en werken.

Actualiteit
Wij zetten in op een goede verbinding met onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Ons optreden is bij voorkeur gericht op communicatie, preventie, stimuleren en ondersteunen en waar nodig op het de-escaleren, kanaliseren en in goede banen leiden, met behulp van bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden. Daarnaast is er, als gevolg van de oorlog in de Oekraïne, een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Om deze vluchtelingen snel onderdak en ondersteuning te kunnen bieden, is er vanuit een landelijke crisisstructuur aan alle gemeenten de opdracht gegeven om duurzame opvanglocaties te realiseren.

  1. (Woon)overlast en geweld

Het aantal geëscaleerde huiselijk geweldsituaties is ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Wij haken het sociaal wijkteam nadrukkelijk aan voor een goede afstemming van de zorg en het borgen van de nazorg.

  1. Veilige evenementen

De eerste evenementen hebben inmiddels plaatsgevonden. Het lijkt erop dat we een evenementenseizoen ‘als vanouds’ krijgen en samen met organisatoren en veiligheidspartners zetten we ons in voor een goed en veilig verloop van de evenementen. Het beeld over het verloop van de eerste evenementen die hebben plaatsgevonden is positief. De verschillende partijen weten elkaar goed te vinden om preventief afspraken te maken.

  1. Ondermijnende criminaliteit

Uit het ondermijningsbeeld; de weerbaarheidsscan en uit de evaluatie van het Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) beleid blijkt dat er risico’s zijn van ondermijnende criminaliteit in onze gemeente. Het is wenselijk om te investeren in het meer weerbaar maken van onze organisatie tegen ondermijnende criminaliteit. Als eerste stap hebben wij geïnvesteerd op de verbetering van het Bibob instrument, waarmee wij een gerichte drempel opwerpen tegen misbruik door criminele organisaties. Verbeteringen die wij hierin hebben doorgevoerd zijn het vaststellen van een werkproces en het opleiden van uitvoerende medewerkers.

  1. Informatieveiligheid en cybercriminaliteit

Als gemeente werken wij via 3 wegen aan onze cyberweerbaarheid:

  • Informatieveiligheid

Hiervoor wordt verwezen naar pagina 12 – Informatieveiligheid.

  • Cyberincidenten en cybercrisis

Wij zetten in op opleiden en oefenen van ons personeel. De eerder geplande cybercrisisoefening is wegens corona uitgesteld.

  • Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Een belangrijke stap die hierin is gezet is de aanwezigheid van een digitale wijkagent in basisteam Sneek (politie). Wij merken dat wij hierdoor beter in staat zijn om vroegtijdig signalen van bijvoorbeeld illegale feesten of onaangekondigde demonstraties op te pikken en ons te prepareren. Hierdoor zijn wij beter in staat om escalaties en onrust te voorkomen. Als watergemeenten, voeren wij samen met  SWF een gesubsidieerd project, dat is gericht op het voorkomen van cybercriminaliteit binnen de watersportbranche. De branche zelf betrekken wij actief bij dit project. Het project wordt in de tweede helft van dit jaar uitgewerkt.

Opvang vluchtelingen Oekraïne
Op 7 maart 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via de voorzitters van de veiligheidsregio’s de gemeenten te verzoeken opvang op te zetten en te beheren voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Voor onze gemeente betekent dit dat we 160 opvangplekken moeten realiseren. Er is voor gekozen om deze opvang tijdelijk te organiseren vanuit de structuur van de crisisorganisatie

Met deze opdracht zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Er zijn 3 opvanglocaties gevonden die op korte termijn geschikt konden worden gemaakt voor dit doel en deze aantallen. Het gaat om de locaties Hotel Welgelegen in Harich, Hotel de IJsvogel in Legemeer en Hotel De Oorsprong in st. Nicolaasga. In korte tijd zijn deze locaties bewoonbaar gemaakt. Een grote groep medewerkers van de ambtelijke organisatie heeft zich hier voor ingezet. Daarnaast is ook veel betrokkenheid getoond vanuit de gemeente, bijvoorbeeld particuliere opvang van vluchtelingen en inwoners en ondernemers die hulp aanbieden.

De locatie Welgelegen is als eerste geopend, deze draait al enkele weken, locatie De Oorsprong is op dinsdag 5 april geopend en per 1 mei opent De IJsvogel. Dan zijn alle locaties operationeel. In de eerste fase van de opvang is er voor gekozen om het beheer door eigen medewerkers te laten uitvoeren. Zij hebben voor de ontvangst en plaatsing gezorgd. Inmiddels hebben we per 1 mei een vaste structuur opgezet waarbij we per locatie een locatiebeheerder hebben ingehuurd en daarnaast een projectleider die de verbinding tussen locaties en ambtelijke organisatie en de samenleving tot stand brengt en onderhoudt.

De Rijksoverheid heeft een normbedrag toegezegd van € 700,= per gerealiseerde opvangplek per week. Dit normbedrag dient de kosten te dekken van o.a. de transitie van de opvanglocaties, schoonmaak, bevoorrading, inventaris, bemensing, het leefgeld, huur, energielasten enz. (deze opsomming is niet limitatief). We verwachten dat dit bedrag voor onze gemeente voldoende is om de door ons gemaakte kosten te kunnen dekken.

Doelstelling

Gemeente De Fryske Marren is een gemeente waarin de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in het openbare gebied gewaarborgd worden. Dit met de juiste verhouding tussen horeca/evenementen en omwonenden.

Eind 2021 hebben we de APV geactualiseerd waarbij we de laatste ontwikkelingen op het gebied van lachgas en vooral ondermijning hebben meegenomen, het is nu wachten op invoering van de Omgevingswet alvorens wij opnieuw met de APV aan de slag zullen gaan.
Wij blijven het komende jaar de gevolgen van de Omgevingswet, de Alcoholwet en de Wet regulering prostitutie op de voet volgen en nemen deze in de APV op wanneer dat nodig is. Dit blijven wij samen met onze veiligheidspartners monitoren.

De werking van de Wet Bibob in onze gemeente is geëvalueerd. Dit vormt de basis voor de mogelijke herziening/uitbreiding van het Bibob-beleid. Dit wordt opgepakt zodra hiervoor capaciteit beschikbaar komt.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20