Programma's

4. Leefbaarheid en onderwijs

4.2 Voorzieningen

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Het in stand houden van goede sport- en beweeg accommodaties, het faciliteren van sport- en beweeg-aanbieders en het stimuleren van deelname van inwoners aan sport- en beweeg activiteiten.

Ons Sportbedrijf (Swimfun en Sportfun) is weer volledig open.
Wij zijn in gesprek met partijen die wij, gedurende de periode waarin ons sport- en beweegbeleid van toepassing is, in willen zetten bij de uitvoering van dit beleid. Daarnaast geven we uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt in het Lokaal Sport en Beweegakkoord in samenwerking met de Kear en ons Sportbedrijf. Ook zijn we in gesprek met belanghebbenden over een nieuw te realiseren sportpark in Sint Nicolaasga, en gewen we uitvoering aan het door raad vastgestelde plan van aanpak huisvesting sport- en sociaal maatschappelijke verenigingen Balk.

Doelstelling

Vitale dorpsgemeenschappen, waar inwoners naar elkaar omkijken en initiatieven nemen om de leefbaarheid in stand te houden dan wel te verbeteren en ontmoetingsplaatsen als voorziening in een dorp, stad of wijk in stand houden en waar mogelijk en waar nodig verbeteren.

We stimuleren en ondersteunen Inwonersinitiatieven

  • Nu de coronamaatregelen zijn vervallen zien we dat besturen van plaatselijke belangen, dorpshuizen, buurt- en wijkverenigingen weer mooie inwonersinitiatieven opstarten. We faciliteren en ondersteunen deze initiatieven. De eerste aanvragen voor subsidie hebben we inmiddels gehonoreerd.
  • Van de provincie krijgen we budget voor het uitvoeren van de subsidieregeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook van deze subsidiemogelijkheid is al goed gebruik gemaakt. Zo ondersteunen wij o.a. de Gezondheidsmarkt Bloeizone Wolwêze in Sint Nicolaasga en het project Skûtjsesilen foar de Jongerein.
  • Besturen worden door ons actief gestimuleerd om nieuwe leefbaarheidsprojecten te ontwikkelen. We streven er naar om het aantal initiatieven eind dit jaar weer op het niveau van 2019 te krijgen.

Dorps- en buurthuizen starten weer op maar nieuwe exploitatietekorten dreigen

  • Met enthousiasme hebben de dorps- en buurthuizen hun deuren weer geopend. “We binne wer los!” klonk het in veel dorpen!
  • Begin dit jaar hebben we alle dorps- en buurthuizen financiële steun verleend om de gederfde inkomsten in 2020 en 2021 zo veel mogelijk te compenseren. Hiervoor zijn de door de raad beschikbaar gestelde middelen (subsidieregeling Coronafonds) ingezet.
  • Zorgen over de exploitatie zijn echter niet verdwenen. Door de sterk stijgende energieprijzen en onderhoudslasten is de verwachting dat meerdere dorps- en buurthuizen ook dit jaar met tekorten te maken krijgen. We onderzoeken of we het nodig is om hier opnieuw maatregelen voor te treffen.

Leefbaarheid en ontmoetingsplaatsen
We willen de leefbaarheid in onze kernen op peil houden en als gemeente duurzaam voorzien in maatschappelijke functies en activiteiten. Daarom inventariseren we dit jaar de behoefte (vraag) vanuit de gemeenschap en het aanwezige aanbod qua huisvesting waaronder de dorpshuizen. Op basis hiervan ontwikkelen we scenario’s die leiden tot een toekomstbestendig maatschappelijk accommodatiebeleid.

AZC
AZC blijft tot en met 2023 open
Het AZC in Balk zou per september 2021 sluiten. Vanwege een nieuwe stroom van vluchtelingen is besloten om de openstelling met twee jaar te verlengen.

Onderwijs georganiseerd door de Bolster Cocon en Caleido
De basisschoolkinderen uit het AZC gaan naar de AZC-school bij CBS de Bolster. Deze school is in ieder geval tot en met schooljaar 2022-2023 geopend. Het aantal leerlingen zit op dit moment rond de 40 leerlingen en kan nog doorgroeien tot ongeveer 60 leerlingen. Daarnaast worden nu ook Oekraïense leerlingen op de Cocon opgevangen. Mogelijk heeft de Cocon hierdoor in de loop van het schooljaar extra onderwijshuisvesting nodig. Het ISK-onderwijs voor de leerlingen in het voorgezet onderwijs is georganiseerd door Caleido in Lemmer. Ook daar stromen Oekraïense leerlingen in. Er wordt rekening gehouden met mogelijk extra ruimtebehoefte.

Doelstelling

Wij zetten cultuur in om een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven voor zowel inwoners als bezoekers en wij willen de positie van het Fries versterken en wij voeren, zoals vastgelegd in de wet Gebruik Friese taal, Fries taalbeleid uit.

De gevolgen van corona zijn voor de cultuursector groot geweest in de eerste twee maanden van 2022:

  • Evenementen konden niet doorgaan.
  • Musea konden minder bezoekers verwelkomen.
  • Het Centrum voor Kunsten it Toanhus was beperkt open en heeft zoveel mogelijk de lessen door laten gaan en waar mogelijk digitale lesprogramma’s aangeboden.

In januari 2022 is het nieuwe beleidsplan kunst en cultuur vastgesteld. De uitvoering van het beleidsplan loopt voorspoedig. In 2022 wordt de eerste triënnale van Arcadia (vervolg Leeuwarden/Fryslan Culturele Hoofdstad 2018) gehouden. In onze gemeente zullen een aantal groot opgezette activiteiten plaatsvinden die verbonden zijn aan Arcadia. Ook vindt de eerste ‘Cultuurdag’ plaats in september.
Ús Frysk taalbelied makket diel út fan it nije kultuerbelied en wurdt útfierd.

Doelstelling

Alle inwoners beschikken over voldoende (digi-) taalvaardigheden.

De bibliotheken zijn na de lockdown weer volledig geopend en kunnen hun werkzaamheden weer volledig uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20