Programma's

4. Leefbaarheid en onderwijs

4.3 Onderwijs

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

• Toekomstbestendige en duurzame huisvesting voor alle scholen in onze gemeente;
• Aanbod van onderwijsvoorzieningen dat minimaal voldoet aan de wettelijke eisen;
• Passend onderwijs voor elk leerplichtig kind;
• Elk kind verlaat de school met een startkwalificatie of een arbeidsplek;
• Het voorkomen van achterstanden met opgroeien en ontwikkelen.

Basisonderwijs
In januari 2022 heeft het college ingestemd met het Uitvoeringsplan Voor- vroegschoolse educatie 2022 – 2023. We zetten deze middelen in om meer kinderen en ouders te bereiken (op peuter- en kinderopvang). Dit draagt bij aan het voorkomen van taalachterstanden. Voor de uitvoering van het plan zijn in het eerste kwartaal van 2022 drie subsidieregelingen vastgesteld:

  • De subsidieregeling aanvullende activiteiten voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Fryske Marren 2022;
  • De subsidieregeling Taalnetwerken De Fryske Marren 2022;
  • Subsidieregeling Scholing Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente De Fryske Marren 2022.

Met de aanvullende activiteiten werken we in 2022 aan de resultaatafspraken die we hebben gemaakt met het primair onderwijs en de kinderopvang in een convenant.

Onderwijshuisvesting
De gemeente heeft een grote opgave in de komende jaren. Veel schoolgebouwen zijn 40 jaar of ouder en toe aan renovatie of nieuwbouw. Samen met de schoolbesturen is daarom een Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2016-2024 opgesteld. Vanaf 2020 is in de begroting een structureel budget beschikbaar voor onderwijshuisvesting.

De komende maanden wordt de bouwvoorbereiding voor renovatie van basisschool de Toekomst in Bakhuizen afgerond. De gewenste start van de uitvoering is gepland in de zomervakantie. Door langere levertijden van materialen is het nog onduidelijk of de uitvoering volgens planning gaat verlopen. Daarnaast wordt gewerkt aan de bouwvoorbereiding van vervangende nieuwbouw van het Zuyderzee Lyceum. Daarbij is het verwerven van de bouwlocatie en het financiële plaatje een aandachtspunt. Tot slot zijn de twee basisscholen in Sint Nicolaasga bezig met de ontwikkeling van één nieuw schoolgebouw. Het eerste deel van de bouwvoorbereiding is afgerond. De komende maanden wordt gewerkt aan de nieuwbouwlocatie, afgestemd op een mogelijk nieuw voetbalcomplex, de planning, ontwerp en begroting.

Er zijn dit jaar zes aanvragen voor een voorziening in de onderwijshuisvesting ingediend. Deze aanvragen worden in de loop van 2022 door het college inhoudelijk beoordeeld. Via het proces van de perspectiefnota wordt aan de raad een financiële afweging gevraagd.

Leerplicht
Gemeenten en scholen hebben de wettelijke taak een regionaal programma op te stellen en uit te voeren ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Deze regionale programma’s worden structureel vanuit de rijksoverheid gefinancierd. Voor onze gemeente is de centrumgemeente Súdwest-Fryslân. Speerpunten van het programma zijn het voorkomen van schooluitval en de begeleiding van kwetsbare jongeren ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie. Waar nodig krijgen jongeren een zorgaanbod.

Deze pagina is gebouwd op 07/26/2022 16:07:28 met de export van 07/26/2022 15:56:20